Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z kilkoma następującymi etapami. 

Pierwszy etap można określić jako przygotowawczy, gdyż wymaga zebrania wielu informacji oraz dokumentów związanych z powstałym zadłużeniem. Dokumenty te powinny być kompletne - co do zasady muszą dotyczyć wszystkich wymagalnych zobowiązań dłużnika, powinny zawierać także informacje o nazwie (imieniu i nazwisku) i adresie wierzycieli (np. banku, wspólnoty mieszkaniowej czy dostawcy usług telekomunikacyjnych). We wniosku powinny być ponadto podane informacje o wysokości długu i termiach jego wymagalności, a także o ustanowionych zabezpieczeniach (np. hipotece czy poręczeniu). Innym wymaganą we wniosku informacją jest tak zwany spis majątku, w którym dłużnik podaje dane dotyczące jego aktywów czyli posiadanego majątku. 

Drugim etapem jest poprawne sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek składa się na specjalnym formularzu i musi być on odpowiednio uzasadniony. Pamiętać należy, że trzeba spełniać określone warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest przewidziana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych na terytorium Polski. Bankructwa nie może ogłosić wspólnie małżeństwo, lecz każdy z małżonków powinien złożyć wniosek osobno. Sąd nie ogłosi upadłości, gdy dłużnik umyślnie popadł w niewypłacalność na skutek zawinionego przez siebie działania lub też w skutek rażącego niedbalstwa. Sąd oddali również wniosek, jeżeli w okresie 10 lat dłużnik skorzystał już z opcji upadłości konsumenckiej lub dłużnik podał niepełne lub niezgodne z prawdą dane we wniosku. W związku z powyższym wniosek o ogłoszenie upadłości należy starannie uzasadnić. 

Wniosek o upadłość konsumencką składa się w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym do spraw upadłościowych, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie sądowej w kwocie 30,00 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy sądu rozpoznającego sprawę. Po rozpatrzeniu wniosku - co do zasady po przeprowadzeniu rozprawy - sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub oddala wniosek o upadłość. Na postanowienie o ogłoszeniu upadłości służy środek odwoławczy, który składa się do sądu II instancji.   

Wróć do listy