Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Problemy małżonka dłużnika upadłego

2021-02-11

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili do majątku wspólnego zaliczamy przede wszystkim: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Zobacz więcej

Upadłość konsumencka, od czerwca 2020 roku ogłaszanych jest ponad 1000 upadłości miesięcznie!

2021-01-20

Od 2015 r. ogłoszono prawie 35 tysięcy upadłości konsumenckich. W 2020 r. częściej 'upadały' kobiety, a najwięcej wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczyło osób w wieku 40-49 lat. Choć, co ciekawe ponad 100 wniosków zostało złożone przez osoby powyżej 80 roku życia.

Zobacz więcej

O co upadły może wnioskować z związku z likwidacją majątku objętego masą upadłości?

2020-12-10

Postępowanie upadłościowe chroni dłużnika przed bezdomnością poprzez możliwość wydzielenia mu na jego wniosek kwoty, którą będzie mógł przeznaczyć na wynajem mieszkania po sprzedaży nieruchomości należącej do niego, a objętej masą upadłości.

Zobacz więcej

Czy upadłość konsumencka zawsze łączy się z planem spłaty wierzycieli?

2020-11-30

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek upadłego staję się masą upadłości, a zarząd nad majątkiem przejmuje syndyk. Rolą syndyka jest w pierwszej kolejności zabezpieczenie majątku upadłego tak, by zachować go w stanie niepogorszonym. Następnie jest zobowiązany podjąć czynności w celu likwidacji majątku upadłego - tj. sprzedaży majątku na jak najlepszych warunkach.

Zobacz więcej