Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka, a udzielone pełnomocnictwo

2020-10-19

Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika lub też umocowanego w jego imieniu pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z oddłużeniem osoby, która go składa.

Zobacz więcej

Czy zawsze w postępowaniu upadłościowym dojdzie do ustalenia planu spłaty wierzycieli?

2020-10-08

Zgodnie z art. 491(14) Prawa upadłościowego: Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491(14a) ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a.

Zobacz więcej

Skład masy upadłości - o co dłużnik może być spokojny? Czy wyzbycie się majątku ma sens?

2020-09-29

Zgodnie z art. 62 Prawa Upadłościowego: w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art 63–67a Prawa Upadłościowego.

Zobacz więcej

Złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - co dalej?

2020-09-18

Jeśli wniosek został wypełniony w sposób poprawny, sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej - można twierdzić, że dzieje się to 'automatycznie'. Dlatego też, jak już uprzednio zaznaczyłam, istotne jest jak wypełnimy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zobacz więcej