Jak wyjść z długów

Jak wyjść z długów wobec banków oraz z chwilówek?

Z badań przeprowadzonych przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że ponad 75% Polaków w wieku 18-64 lat co najmniej raz w życiu zaciągnęło kredyt lub pożyczkę, natomiast 35% Polaków uczyniło to wiele razy.  Dodatkowo, 29% osób wskazuje, że skorzystało z takiej formy finansowania ze względu na chwilowe problemy z regulowaniem zobowiązań, w tym ze spłatą kredytu, 27% z nich jako powód podaje nieprzewidziane wydatki. Wśród emerytów procent osób, które wzięły kredyt lub pożyczkę przynajmniej jeden raz jest jeszcze wyższy – wynosi 90%, natomiast 41% z tych osób korzystało z takich usług częściej, jednak aż 83% emerytów nie ma problemów z terminowymi płatnościami. Wyżej podane dane ukazują, że wielu Polaków chętnie zaciąga kredyty oraz pożyczki, finansując w ten sposób swoje potrzeby.  Zaciąganie kredytów lub pożyczek na spłatę dotychczasowych zobowiązań jest rozwiązaniem bardzo ryzykownym. Podejmowanie prób wyjścia z długów na własną rękę niesie za sobą ryzyko pogłębienia zadłużenia oraz utraty kontroli nad spłatą zobowiązań.

Jak przerwać spiralę zadłużenia?

Zdecydowanie najlepszą opcją dla konsumenta, który utracił możliwość regulowania zobowiązań, jest oddłużenie poprzez upadłość konsumencką. Dzięki temu dłużnik może otrzymać szansę na umorzenie kredytu, czy pożyczki. W sytuacji, gdy Sąd ogłosi upadłość osoby niebędącej w stanie spłacić zobowiązań, zyska ona szansę na umorzenie rat bankowych, czy też chwilówek. W ramach upadłości konsumenckiej dłużnik może więc pozbyć się niespłaconych kredytów oraz pożyczek, jeśli posiadany przez niego majątek nie wystarczy na ich spłatę. Warto więc, by konsument mający problem ze spłatą kredytu lub pożyczki skorzystał z możliwości ogłoszenia upadłości.

 

Czy możesz liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 

Wypełnij poniższą ankietę!


Sprawdzimy czy można Ci pomóc!

1. Czy jesteś (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

2. Czy wcześniej była wobec Ciebie ogłoszona upadłość konsumencka?

3. Od jak długiego czasu nie płacisz swoich długów?

4. Czy długi przekraczają wartość Twojego majątku?

5. Opisz kiedy pojawiły się problemy ze spłatą Twoich zobowiązań i co było przyczyną, że popadłeś/-aś w stan niewypłacalności.

6. Ilu obecnie posiadasz wierzycieli (banki, parabanki, osoby prywatne, itp.)?

7. Podaj łączną wysokość Twojego zadłużenia

8. Czy w okresie ostatnich kilku lat dokonywałeś/-aś darowizny lub innej czynności prawnej w ramach której została przeniesiona Twoja własność majątku na inna osobę?

9. Czy posiadasz wierzytelności, które są wymagalne (tj. czy inni ludzie lub firmy mają wobec Ciebie długi)?

10. Czy prowadzone są przeciwko Tobie sprawy sądowe o zapłatę wierzytelności?

11. Czy prowadzone są przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych?

12. Czy jesteś w związku małżeńskim?

13. W przypadku, gdy jesteś w związku małżeńskim, to czy jest ustanowiona rozdzielność majątkowa?

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna „CERTUS” D. Bielski sp.k., ul. Skwierzyńska 28/1A, 53-522 Wrocław, e-mail: sekretariat@kancelaria-certus.pl. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej lub podjęcia działań na żądanie osobny, której dane dotyczą przed jej zawarciem oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 pkt. g RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w postaci udzielenia pomocy prawnej. Podanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną oraz nawiązania kontaktu.  Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zlecenia, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania danych lub będą one przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa. Przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub usunięcia ich oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych.